Wspólnie Tworzymy Medyczne Standardy...

Misja Stowarzyszenia

Rok 2013 dla Polskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych był intensywnym czasem pracy na rzecz kampanii promocyjnych organizacji poprzez organizację imprez plenerowych. Do najważniejszych zaliczamy:

 • Charytatywny Maraton Fitness z Białą Sobotą 
Kazimierz Biskupi 11.05.2013

 • XVI Słupecki Dzień Rodziny 26.05.2013

 • Dni Miasta KOŁO 01.06.2013

 • Piknik Rodzinny w Słupcy 07.06.2013

 • VII Festyn Rodzinny w Wysokiem 16.06.2013


 • Wawrzynki Słupeckie 10.08.2013


 • „Pieszo i rowerem po wodnej krainie” PRZYBRODZIN 2013


 • Punkt Diagnostyczny Malanów 01.09.2013

Jako Polskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych jesteśmy wiarygodnym  pomostem łączącym ludzi potrzebujących pomocy i tych,
którzy mogą zaoferować swoją pomoc. W środowisku pracy Opiekuna Medycznego zmieniamy świat pacjenta na lepsze, zaczynając od edukacji rodzin opiekujących się swoimi najbliższymi.
Działając razem możemy udzielić odpowiedniego wsparcia.

Nasz Statut

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Siedzibą stowarzyszenia jest Miasto KOŁO. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony. Posiada osobowość  Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. 
  6. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, pozyskiwać dotacje, składki członkowskie lub inne formy wsparcia.

Rozdział II
Cele i środki działania


      8.Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju Zawodu Opiekuna Medycznego oraz wspieranie społecznej aktywności,
a w szczególności:

a) popieranie rozwoju medycyny opiekuńczej na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej,
b) upowszechnienie wiedzy medycyny opiekuńczej, poprzez kampanie promocyjne oraz wszelkiego rodzaju projekty społeczne,
c) troska o interesy Opiekunów Medycznych, promowanie wiedzy na temat w/w zawodu,
d) organizowanie szkoleń doskonalących dla Opiekunów Medycznych
e) dbałość o właściwy poziom etyki, wysokie kwalifikacje, i solidarność zawodową.

9. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez :
a) wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych, jak i postępom prac ustawowych.
 b) wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z
celami Stowarzyszenia.
c) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem i promocją zawodu Opiekun Medyczny,
d) organizowanie konferencji, sympozjów naukowych i szkoleń
dla rozwoju zawodu.
e) promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych metod pielęgnowania chorego i jego otoczenia.
f) działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa jak i zawodu Opiekun Medyczny.

10. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych
zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych .

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki


11. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
12. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
13. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda
osoba fizyczna, która:
 a) Złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) Przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
14. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel innego
państwa nieposiadający stałego adresu zameldowania na terenie RP, który
spełnia warunki wymienione w punkcie 13 niniejszego statutu.
15. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
16. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i
prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w
realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu
przez swojego przedstawiciela.
17. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
18. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
19. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
20. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form
działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach ,szkoleniach organizowanych
przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
21. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) opłacania składek członkowskich, istnieje jednak możliwość zwolnienia ze składek członkowskich, przedstawiając zarządowi na piśmie powód, który uniemożliwia opłacania składek członkowskich.
22. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz
czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
23. Członek wspierający ma obowiązek
wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu
oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
24. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
25. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd w formie uchwały
*z powodu łamania statutu i nieprzestrzeganiauchwał władz Stowarzyszenia, *z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
*na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
26. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków
Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje
odwołanie do Zarządu w terminie 14 dni od decyzji Zarządu. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia


27. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków
b) Zarząd (Lider Krajowy i jego zastępca, Wicelider Krajowy)    
c) Komisja Rewizyjna
28. Kadencja władz.
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć
lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną
 większością głosów.
b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nieograniczoną ilość kadencji.
29. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są wgłosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
30. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
 a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz
zaproszeni goście.
31. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
32. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do
wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni
przed terminem zebrania.
33. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji
Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.
34. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 i ) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu
jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych
władz stowarzyszenia.
35. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
36. Zarząd składa się z 2 do 4 osób w tym Lidera Krajowego oraz jednego Wicelidera Krajowego. Lidera Krajowego i Wicelidera Krajowego wybiera Zarząd spośród swoich członków.
37. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Lider Krajowy.
38. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
 b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.
39. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia i w zakresie swej działalności
nie podlega Zarządowi.
40. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
41. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym
Zgromadzeniu Członków,
42. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w
czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonująpozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i Fundusze


43. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej.
44. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być
przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe
winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej
przekazane na to konto.
45. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
46. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
47. Majątek Stowarzyszenie nie może być wykorzystany na udzielanie
pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań członków Stowarzyszenia oraz osób
pozostających z nimi w związku małżeńskim albo w
stosunku pokrewieństwa,
48. Majątek Stowarzyszenie nie może być
przekazany na rzecz członków Stowarzyszenia oraz osób im bliskich na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
49. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupów towarów i/lub usług na
szczególnych zasadach od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia lub osoby imbliskie.
50. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli wszczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe


51. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu
Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną
większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności, co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.
52. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz
przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 53. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach. 

Władze Stowarzyszenia


Zarząd


Mariusz Bogumił Świderski

Lider Krajowy Stowarzyszenia

Piotr Kłosowski
Wicelider Krajowy StowarzyszeniaKomisja Rewizyjna


Dawid Koligot
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jacek Pawlak
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Pełnomocnik Stowarzyszenia

  Iwona Ewa Sokołowska 
Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych